გარითმულია სიტყვა - მომანდე , ბოლო ასოთი რითმის კონა

შეიყვანეთ გასარითმი სიტყვა


შეიყვანეთ ციფრი


განგებასა ვერვინ შეცვლის, არ გასარითმი არ გაერითმების!
//