გარითმულია სიტყვა - გათენდა , ბოლო 4 ასოთი რითმის კონა

შეიყვანეთ გასარითმი სიტყვა


შეიყვანეთ ციფრი


შენდა

ისმენდა

დაუშვენდა

ჩაგვისვენდა

მოისმენდა

მოაფენდა

შეგრცხვენდა

ადენდა

მაწყენდა

ენდა

გაგვითენდა

შემასმენდა

თქვენდა

აშენდა

შეადგენდა

არენდა

სეადგენდა

წარმოადგენდა

თქუენდა

ჩუენდა

აღმოსცენდა

დაუფენდა

ჩუეენდა

შეასმენდა

ჩვენდა

იფრენდა

იჩენდა

გაურბენდა

ჰფენდა

გაიჩენდა

წარმოუდგენდა

აღმოუჩენდა

წმენდა

აწვდენდა

წარმოიდგენდა

მოითმენდა

მომაწყენდა

გაწმენდა

ახდენდა

წააცდენდა

გაახსენდა

ჩაიდენდა

მოუთმენდა

მოუსმენდა

გამოიჩენდა

მოახდენდა

ამოაჩენდა

შეისმენდა

უსმენდა

გადაარჩენდა

შეგარჩენდა

გაუჩენდა

გამითენდა

გაგახსენდა

გამახსენდა

ითმენდა

აფჩენდა

ურბენდა

ილხენდა

მოხსენდა

აღუდგენდა

აღშენდა

წარწყმენდა

არჩენდა

ულხენდა

აფშვენდა

გშვენდა

აქშენდა

გვასმენდა

გამხსენდა

დაყენდა

აჩენდა

მისმენდა

ირწმენდა

გაჭენდა

უსტვენდა

განაწყენდა

გაშენდა

მიაბჯენდა

იცდენდა

მოიწყენდა

დასძენდა

უჩენდა

გადაფენდა

აწვენდა

დაირცხვენდა

დააბჯენდა

აღმოცენდა

შემოიფრენდა

შემოურბენდა

უთმენდა

სტკენდა

უშენდა

გამიჭენდა

დაადგენდა

იღრჭენდა

იბჯენდა

გაადენდა

დაუშენდა

მიიწვენდა

ლეგენდა

ჰკბენდა

იძენდა

აცდენდა

ადგენდა

ირჩენდა

წაომოადგენდა

გადაშენდა

გამიჩენდა

გვისმენდა

იწვენდა

შეარჩენდა

მიირბენდა

სძენდა

ამაცდენდა

ავლენდა

გიკმენდა

მიაწვდენდა

გაირბენდა

გაუთენდა

ქშენდა

წარადგენდა

შეარცხვენდა

იშენდა

გამოაჩენდა

აღმოაჩენდა

წამოიშალნენდა

წარმოდგენდა

წამოადგენდა

შემოაწვდენდა

ბრენდა

წაროადგენდა

შესძენდა

ჩაკმენდა

გადმოაფენდა

განწმენდა

შეწმენდა

დააწვენდა

ენკომიენდა

პრებენდა

წინაგანწმენდა

გააცდენდა

შეიძენდა

აწყენდა

დაუსტვენდა

გვაწყენდა

შეირცხვენდა

წარმოაჩენდა

წარმოგვიდგენდა

გადამათენდა

კბენდა

მფენდა

გადაიფენდა

მოსუენდა

დამშვენდა

აფენდა

შემოათენდა

გაგვინაწყენდა

შეუღრენდა

შემოჭენდა

უღრენდა

მეტი

ზევით

//